Loading...

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij SOLVUS NV, met handelsnaam Solvus, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, met ondernemingsnummer 0457.455.463 (hierna “SOLVUS” genoemd),  diensten levert aan een Opdrachtgever, voor zover hier niet van afgeweken wordt. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepassing van eventuele aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Offertes en bevestigingen van overeenkomst

Offertes zijn vrijblijvend en verbinden SOLVUS niet. SOLVUS is alleen gebonden door de schriftelijke bevestiging van gesloten overeenkomst.

Uitvoeringstermijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de overeengekomen uitvoeringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis. Een eventuele vertraging in de uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Overmacht

SOLVUS behoudt zich het recht voor om de bestellingen waarvan de uitvoering onmogelijk, zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is om redenen onafhankelijk van haar wil, die het normale verloop van de uitvoering zouden verhinderen, (met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, staking, lockout, bedrijfsbezetting, geheel of gedeeltelijke stopzetting van bedrijvigheid wegens een administratieve maatregel, maatregelen van de overheid, , het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen jegens SOLVUS  en prijsverhogingen bij haar leveranciers, of om elke andere reden buiten schuld of risico van SOLVUS ontstaan), volgens haar goeddunken op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan.

Prijzen

De prijzen vermeld in de overeenkomst of offerte zijn vast. Maximaal één keer per jaar kan een indexering worden doorgevoerd op basis van volgende formule: 

P1 = P0 * (0,2 + 0,8 * I1/I0)

P1 = de nieuwe prijs

P0 = de huidige prijs

I1 = index A.N.P.C.B. voor de lonen van de maand voorafgaand aan de indexering

I0 = index A.N.P.C.B. voor de lonen van het voorafgaande jaar, zelfde maand

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen binnen 30 dagen betaalbaar, zonder enige korting of afhouding.  Bij dreigende insolventie van de Opdrachtgever heeft SOLVUS het recht een zekerheid te eisen als waarborg voor de goede uitvoering van haar verbintenissen en kan zij de uitvoering van de diensten uitstellen tot op het ogenblik dat deze zekerheid wordt verleend.De weigering een dergelijke zekerheid te verlenen geeft SOLVUS het recht de overeenkomst te ontbinden onder de voorwaarden van artikel  7 van deze algemene voorwaarden (Ontbinding van de overeenkomst).

Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag  zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van deze factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, nalatigheidsintresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 12 % per jaar. Eveneens is de Opdrachtgever bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 40, onverminderd het recht van SOLVUS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. Bovendien behoudt SOLVUS zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit conform het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten. 

Alle schulden voortvloeiende uit facturen opgesteld door SOLVUS zijn draagbaar, niet haalbaar. 

De Opdrachtgever verzaakt aan het recht zich te beroepen op enige schuldvergelijking met de vorderingen van SOLVUS. 

Bij niet-betaling van een factuur worden alle overige facturen onmiddellijk opeisbaar.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de Diensten dienen uiterlijk binnen acht werkdagen schriftelijk geformuleerd te worden. Indien een klacht als gerechtvaardigd wordt erkend, is de aansprakelijkheid van SOLVUS, volgens haar keuze, beperkt, hetzij tot de kosteloze verbetering van het stuk van de gebrekkige dienstverlening, hetzij tot de terugbetaling van de prijs. SOLVUS kan niet aangesproken worden tot enige schadeloosstelling.  De klacht kan in geen geval tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen.

Ontbinding van de overeenkomst

Indien de Opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt, is SOLVUS ertoe gerechtigd de overeenkomst alsook, naar haar goeddunken, elke bestelling waarvan begin van uitvoering is gemaakt, eenzijdig te beëindigen en dit onverminderd andere rechten en schadeloosstelling.

De overeenkomst is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden door de kennisgeving ervan per aangetekend schrijven.

Aansprakelijkheid - beperkte vrijwaring

De totale aansprakelijkheid van SOLVUS is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Diensten bedongen prijs (excl. BTW) behoudens opzet van SOLVUS.  Aansprakelijkheid van SOLVUS  voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is steeds uitgesloten, behoudens opzet van SOLVUS. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op SOLVUS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Aansprakelijkheid van SOLVUS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever SOLVUS onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, met een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen, en SOLVUS  ook na die termijn haar verplichtingen niet nakomt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SOLVUS in staat is adequaat te reageren

Eigendomsvoorbehoud

Het door SOLVUS in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van SOLVUS totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SOLVUS gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

Intellectuele eigendom 

SOLVUS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SOLVUS  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Verzaking

Indien SOLVUS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOLVUS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten tussen SOLVUS en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband houden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen.